Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
вторник 07, декември 2021г.

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – “фронт” офис

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, обслужващо издаването на акта – отдел АПФСИО

 

 

Отдел“Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”:

Маргарита Недева-технически сътрудник-касиер;

.
телефон:038/622503
адрес: гр. Хасково, ул. „П. Евтимий” № 2, ет.2, стая №70.
приемно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

 

Отдел“Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

Лица за контакти:

Иван Ванчев-началник на отдел АПФСИО

Телефон:038/650044

Йовка Кабова-главен юрисконсулт
Телефон:038/650041
Адрес: гр.Хасково, ул. “П. Евтимий” № 2, ет.2,стая № 61.
e-mail:
 rio_haskovo@mon.bg; van4ev_ivan@abv .bg

приемно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

 I. Правно основание:

Закон за достъп до обществена информация

 II. Заявител:

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Регионално управление на образованието – Хасково (РУО - Хасково).

 

III. Орган предоставящ услугата:

Регионално управление на образованието – Хасково

IV. Начини на заявяване на услугата:

- в сградата на РУО - Хасково на ул. „Патриарх Евтимий" 2, ет. 2, стая 70 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване;

- по пощата;

- по електронна поща - rio_haskovo@mon.bg

- по факс – 038/622503

 V. Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането за информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.

Устните запитвания по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се приемат от дежурен служител в РУО – Хасково и се регистрират със самостоятелен регистрационен индекс след съставянето на протокол за приемането им.

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на РУО - Хасково всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

За писмени заявления се считат и заявленията, получени по факс - 038/622503, и по електронен път.

Образец на заявлението може да получите на място в приемната на Регионалното управление на образованието на адрес:

гр. Хасково, ул. „П. Евтимий” № 2, ет.2, стая №70 или на сайта на РУО-Хасково www.ruobg.com в раздел "Административни услуги", секция "Административни услуги образци на документи"

и интернет страницата на Интегрираната информационна система на държавната администрация http://iisda.government.bg/.

Заявлението трябва да съдържа следната информация:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адрес за кореспонденция със заявителя.

! Ако в заявлението липсват данни по т. 1, 2 и 4 то се оставя без разглеждане.

В случай че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и трябва да уточни предмета на исканата информация.

Ако в 30-дневен срок заявителят не уточни предмета на исканата информация, заявлението се оставя без разглеждане.

VI. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от следните форми:

 • преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
 • устна справка;
 • копие на материален носител;
 • копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

 

VII. Срок за извършване на услугата:

  Заявленията за предоставяне на достъп се разглеждат в срок до 14 дни от датата на регистрирането им, съответно от уточняване предмета на исканата информация. Срокът може да бъде удължен:

 • с не повече от 10 дни, когато поисканата информация е в голямо количество и е

необходимо допълнително време за нейната подготовка;

 • с не повече от 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е

необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

Когато РУО - Хасково не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение в 14-дневен срок от получаване на заявлението същото се препраща по компетентност, за което се уведомява заявителят.

В случай че РУО - Хасково не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителят се уведомява в 14- дневен срок.

 

VIII. Решение за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:

В законоустановените срокове заявителят се уведомява с решение, подписано от  началника на РУО - Хасково относно предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до информация.

В решението за предоставяне на достъп до обществена информация се посочва:

 • степента на осигурения достъп до исканата информация;
 • срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който е 30 дни от датата на получаване на решението;
 • мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата информация;
 • формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 • разходите по предоставяне на достъп до исканата обществена информация.

В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание, датата на приемането на решението и редът за неговото обжалване.

Екземпляр от решението за отказ се връчва лично на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя или на упълномощено от него лице след заплащане на определените с решението разходи на специално посочено място в сградата на РУО - Хасково от 9.00 до 17.30 часа, от определен служител.

За предоставения достъп се съставя протокол по образец в два екземпляра и се подписва от заявителя и съответния служител.

Когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща решението за предоставяне на достъп заедно с копие от информацията се изпращат на посочения електронен адрес. В тези случаи не се подписва протокол и не се заплащат разходи по предоставянето.

IX. Заплащане на разходите:

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя със Заповед № ЗМФ-1472 на министъра на финансите от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) и представяне на платежен документ.

Посочените стойности на разходи са без ДДС и според вида на носителя са, както следва:

 1. дискета - един брой - 0,50 лв.;
 2. CD - един брой - 0,50 лв.;
 3. DVD - един брой - 0,60 лв.;
 4. разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;
 5. Ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;
 6. факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;
 7. видеокасета - един брой - 3,25 лв.;
 8. аудиокасета - един брой - 1,15 лв.;
 9. писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.

Заплащането на разходите се извършва:

 1. по безкасов път по банкова сметка на РУС) - Хасково - ОББ - АД— Хасково, IBAN BG55UBBS80023106203302, BIС UBBSBGSF
 1. На ПОС терминално устройство в РУО - Хасково

В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок ! или когато не плати определените разходи е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация.

X. Ред за обжалване:

Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне могат да се обжалват пред Административен съд - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването им.

Формуляри и образци на заявления можете да изтеглите от сайта на РУО-Хасково www.ruobg.com в раздел "Административни услуги", секция "Административни услуги образци на документи".

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет  за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Хасково, съгласно чл. 15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация - 2020г.

 

№ по ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1.

Описание на правомощията на началника на РУО – Хасково, данни за РУО – Хасково, функции, отговорности и структура

http://ruobg.com/structure

http://ruobg.com/laws

html, pdf, doc

 

2.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на началника на РУО – Хасково и текстовете на издадените общи административни актове

http://ruobg.com/boss-acts

pdf, doc, rar, txt, xls

3.

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РУО – Хасково:

Регистър на средните училища и детските градини

Регистър на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита професионална квалификация

Списък на средищните училища в Република България за учебната 2019/2020 г.

Списък на защитените училища в Република България

за учебната 2019/2020 г.

Списък на училища, приемници на задължителна документация от закрити училища съгласно заповеди на министъра на образованието и науката

 

 

http://ruobg.com/schools

http://www2.mon.bg/adminrd/mon/

 

http://www.ruobg.com/laws

 

http://www.ruobg.com/laws

 

http://ruobg.com/schools

 

 

html

html

 

pdf, xls 

 

pdf, xls

 

pdf, xls

4.

Наименование, адрес, адрес на електронната поща, телефона и работно време на звеното за административно обслужване в РУО – Хасково, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществено информация

http://ruobg.com/accessinfo

 

html

 

5.

Вътрешни правила, свързани с предоставяне на административни услуги на гражданите

http://ruobg.com/services-description-documents/

pdf, doc, rar, xls

6.

Планове и отчети за дейността

http://ruobg.com/controls

 

pdf, doc, rar, xes

7.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси.

http://ruobg.com/budjets

 

 

pdf, doc, rar, xls

8.

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в Профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

http://ruobg.com/profilebuyer

 

pdf, doc, xls, txt, rar

9.

Информация за упражняване на провото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл.41ж, форматите, в които се поддържа информацията.

http://ruobg.com/accessinfo

 

html

 

10.

Обявления за конкурси за държавни служители

http://ruobg.com/news

html, pdf, doc, rar

11.

Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

http://ruobg.com/declarations

 

html

12.

Информация, предоставена повече от три пъти по глава трета

http://ruobg.com/accessinfo

html

 

13.

Друга информация, определена със закон – публикуване на данни в отворен формат

https://opendata.government.bg

 

html, xls

 

14.

Административни услуги – информация и образци на документи

http://ruobg.com/services-description-documents/

pdf, doc

15.

Информация за проекти, по които работи РУО - Хасково

http://ruobg.com/projects

html, doc, pdf, rar

16.

Информация за държавни зрелостни изпити

http://www.ruobg.com/messages-students

 

html, pdf, doc, rar, xls

17.

Прием за първи клас – правила за съответна учебна година

http://www.ruobg.com/messages-students

http://www.ruobg.com/priem

pdf, html, doc, rar, xls

18.

Прием след VII клас – условия за кандидатстване, заповеди, образци на документи

http://www.ruobg.com/messages-students

http://www.ruobg.com/priem

pdf, html, doc, rar, xls

19.

Информация за свободни работни места в институциите в образованието от област Хасково  

http://ruobg.com/jobs

 

html

 

20.

Информация за свободни места по паралелки и училища – съгласно чл. 104, ал. 1 и 2 от Наредба № 10/01.09.2016 година

http://ruobg.com/students-free-places

 

html

 

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЬГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ)

Чл. 19. Приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на писмени заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация, формите на предоставяне, разходите и начините на тяхното заплащане се извършват съгласно разпоредбите на този раздел и Закона за достъп до обществена информация. Чл. 20. (1) Предмет на правилата е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на началника на Регионално управление на образованието.

(2) Тези правила не се прилагат за достъпа до лични данни.

Чл. 21. Достъпът до официална и служебна обществена информация се предоставя по реда и при условията на чл. 12 и чл. 13 от Закона за достъп до обществена информация. Чл. 22. (1) Началникът на Регионално управление на образованието информира за своята дейност чрез публикуване на интернет страницата на РУО - Хасково или съобщаване в друга форма (информационно табло, публикации в средствата за масово осведомяване и др.).

(2) Началникът на отдел „АПФСИО” съобщава информация която:

 1. може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество,
 2. опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значителни обществени интереси;
 3. представлява или би представлявала обществен интерес;
 4. следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.

(З) Началниците на отдели в РУО — Хасково отговарят за периодичното публикуване на интернет страницата на институцията на актуална информация от компетентността на поверените им отдели, съдържаща:

 1. описание на правомощията на началника и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация;
 2. списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на началника;

З. описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РУО - Хасково;

 1. наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на деловодството на РУО - Хасково, където се подават заявленията за предоставяне на достъп до информация;
 2. устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите;
 3. стратегии, планове, програми и отчети за дейността;
 4. информация за бюджета и финансовите отчети на РУС) - Хасково, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;
 5. информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача, съгласно Закона за обществените поръчки;
 6. уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, включително основните съображения за издаването на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството;
 7. информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, дължимите такси и форматите, в които се поддържа информацията;
 8. обявления за конкурси за държавни служители;
 9. подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 10. информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му;
 11. информацията по ал. 2;
 12. информацията, предоставена повече от три пъти по реда на ЗДОИ;
 13. друга информация, определена със закон.
 • Началникът на отдел „АПФСИО” ежегодно обявява актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.
 • Информацията по чл. 22, ал. З се публикува, съответно обновява, в срок до З работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната информация, а ако актът се обнародва - в срок до три работни дни от обнародването, освен ако в закон не е определен друг срок.
 • В секция „Достъп до информация“ на интернет страницата на РУС) - Хасково се публикува:
  1. адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на деловодството на РУО - Хасково, където се подават заявленията за предоставяне на достъп до информация;
  2. информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, дължимите такси и форматите, в които се поддържа информацията;
  3. съществуващите вътрешни правила относно достъп до обществена информация;
  4. нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация, определени от министъра на финансите;
  5. размерът на таксите за повторно използване на информация от обществения сектор, определени с тарифа, приета от Министерския съвет;
  6. образците на формуляри, които се попълват за предоставяне на достъп до обществена информация;
  7. реда за достъп до публичните регистри на РУО - Хасково;
  8. годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, включващ данни за направените откази и причините за това;
 • Отдел „АПФСИО” изготвя годишния отчет по ал. 6, т. 8, който е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

Чл. 23. (1) Достъпът до обществена информация е безплатен.

(2) Формите за предоставяне на достъп са:

 1. преглед на информацията - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;
 2. устна справка;
 3. копия на материален носител;
 4. копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

(З) Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат от заявителя в зависимост от формата за предоставяне и съгласно нормативи, определени от министъра на финансите.

(4) Заплащането на разходите се извършва:

 1. по безкасов път по банкова сметка на РУС) - Хасково - ОББ - АД— Хасково, IBAN BG55UBBS80023106203302, BIС UBBSBGSF
 1. На ПОС терминално устройство в РУО - Хасково

Чл. 24. (1) Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служител в деловодството на РУО — Хасково, стая 70, за което се съставя протокол, който се регистрира в ЕВЕНТИС със самостоятелен регистрационен индекс.

(2) За предоставяне на достъп до обществена информация по устно запитване се дължат разходи, определени в зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя.

(З) Когато заявителят не получи достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Чл. 25. (1) Писмените заявления се подават в деловодството на РУС) — Хасково, стая 70 и се регистрират в ЕВЕНТИС със самостоятелен регистрационен индекс.

(2) За писмени заявления се считат и заявленията, получени по факс - (038) 622503 или по електронен път - на електронна поща rio haskov@mon.bg и чрез Електронния документен портал на РУО — Хасково. Получените заявления по факс и по електронен път се регистрират в ЕВЕНТИС от техническия сътрудник-касиер със самостоятелен регистрационен индекс.

(З)За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация (заявления) се предоставя за ползване формуляр по образец.

(4) Формулярите-образци се предоставят на хартиен носител в деловодството на РУО — Хасково, стая 70, разположена в сградата на институцията на ул. „Патриарх Евтимий” № 2 или се ползват от официалната електронна страница на РУО — Хасково или електронната страница на Интегрираната информационна система на държавната администрация http://iisda.government.bg/.

Чл. 26. Получените заявления се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от ЗДОИ.

Чл. 27. В ценя на регистриране писмените заявления за предоставяне на достъп се насочват към отдел „АПФСИО”.

Чл. 28. Началникът на отдел „АПФСИО” изисква от компетентния служител проверка за наличието на исканата или подобна информация в РУО — Хасково.

Чл. 29. В срок от три дни от получаване на резолюцията съответният служител, предоставя информация на началника на отдел „АПФСИО” за наличието на информацията и нейния характер.

Чл. 30. (1) В случаите, когато в заявлението не е точно и ясно формулирано или е формулирано много общо до каква информация се иска достъп, се изготвя писмено уведомление до заявителя за уточняване на исканата информация, което се връчва от техническия сътрудник-касиер, лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.

(2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 30 дни от получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

Чл. 31. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат в 14- дневен срок от датата на регистрирането им по реда на Глава трета, раздел П от ЗДОИ.

Чл. 32. (1) Решенията за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се подписват от началника на РУО - Хасково.

 • Решенията и/или уведомителните писма се изготвят и съгласуват от служители от отдел „АПФСИО”.
 • В решението, с което се предоставя достъп до исканата информация, задължително се посочват:
  1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
  2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация - в размер на 30 дни;
  3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
  4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
  5. разходите по предоставяне на достъп до исканата обществена информация.

(4) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

Чл. 33. Решението за предоставяне на достъп се връща на заявителя от определен служител, лично срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

Чл. 34. (1) Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя след заплащане на определените с решението разходи.

(2)Предоставянето на информацията се извършва в деловодството или в определена в решението стая в сградата на РУО - Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” № 2, от служител, участвал в изготвянето на Решението за предоставяне на достъп до обществена информация.

(З)За предоставения достъп се съставя протокол, който се подписва от заявителя и служителя по предходната алинея. Екземплярът от протокола заедно с цялата преписка се съхранение в РУС) - Хасково.

(4) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, решението за предоставянето на достъп се изпраща на посочения адрес на електронна поща заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протокол по ал. 3 и не се заплащат разходи по предоставянето. Чл. 35. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връща на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. Чл. 36. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказа за предоставянето й могат да се обжалват пред Административен съд Хасково.

Чл. 37. В деня на регистрирането на жалбите техническия сътрудник-касиер ги предоставя на началника за насочване към началника на отдел „АПФСИО”, който организира изпращането заедно с цялата преписка по издаване на обжалваното решение по реда и в срока по чл. 152, ал. 2 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 38. (1) За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага Глава четвърта от ЗДОИ.

(2)Исканията по ал. 1 се приемат, регистрират и разглеждат по реда на Вътрешните правила за оборота на електронни документи и документи на хартиен носител в РУО Хасково.

(З)Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

Чл. 39. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от началника на отдел „АПФСИО".

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

 

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

 

През 2012 г. в Регионален инспекторат по образованието – Хасково са постъпили 5 заявления за ДОИ, в т. ч. 4 заявления от граждани на Република България и 1 заявление от НПО. Едно от заявленията е постъпило писмено, а 4 са по електронната поща, като и петте заявления са за предоставяне на служебна информация.

На три от заявленията е предоставен свободен ДОИ, едно от заявленията е оставено без разглеждане (в друг закон е предвиден специален ред за търсене и получаване на исканата информация) и на едно от заявленията е отказана информация (исканата информация е предоставена по друг ред). 

На две от заявленията, на които е предоставен свободен ДОИ е спазен 14-дневния срок, а 1 е с удължен срок поради уточняване предмета на исканата информация.

 

 

През 2013 г. в Регионален инспекторат по образованието – Хасково са постъпили 3 заявления за ДОИ, от НПО. Едно от заявленията е постъпило писмено, а 2 са по електронната поща, като и трите заявления са за предоставяне на служебна информация.

На едно от заявленията е предоставен свободен ДОИ, на едно от заявленията е предоставен частичен ДОИ, а на едно от заявленията е уведомен заявителя за липса на исканата обществена информация.

И на трите заявленията е спазен 14-дневния срок за решение.

 

 

През 2014 г. в Регионален инспекторат по образованието – Хасково е постъпило едно заявление за ДОИ, от НПО.

Заявлението е постъпило по електронната поща и е за предоставяне на служебна информация.

Предоставен е свободен ДОИ, като е спазен 14-дневния срок за решение.

 

През 2015 г. в Регионален инспекторат по образованието – Хасково е постъпили 4 заявление за ДОИ, от тях 1 заявление е от граждани на РБългария и 3 заявления са от представители на юридически лица.

Три от всички заявления са постъпили по електронната поща.

Три от заявленията са за предоставяне на служебна информация, едно е за придоставяне на официална и служебна информация.

На три от заявленията е предоставен достъп до наличната информация и едно от заявленията е оставено без разглеждане, тъй като заявителят не е уточнил предмета на исканата обществена информация до 30 дни.

На трите заявления е спазен 14-дневния срок за решение, за предоставяне на ДОИ.

 

През 2016 г. в Регионално управление на образованието – Хасково са постъпили 4 заявление за ДОИ, от тях 1 заявление е от граждани на РБългария и 3 заявления са от представители на юридически лица.

Три от всички заявления са постъпили по електронната поща.

Три от заявленията са за предоставяне на служебна информация, едно е за предоставяне на официална информация.

На три от заявленията е предоставен достъп до наличната информация и едно от заявленията е препратено до органа, където се съхранява информацията.

За трите заявления е спазен 14-дневния срок за решение, за предоставяне на ДОИ.

 

През 2017 г. в Регионално управление на образованието – Хасково са постъпили 3 заявления за ДОИ, от тях 1 заявлениe от граждани на РБългария и 2 заявления от представител на неправителствена организация.

Всички заявления са постъпили по електронната поща.

Две от заявленията са за предоставяне на служебна информация, едно е за предоставяне на официална информация.

На всички заявления е предоставен достъп до наличната информация, като по две от заявленията в РУО – Хасково не се съхранява част от търсената информация, тъй като е минал задължителния срок за съхранението й.

За трите заявления е спазен 14-дневния срок за решение, за предоставяне на ДОИ.

 

През 2018 г. в Регионално управление на образованието – Хасково са постъпили 3 заявления за ДОИ, от тях 1 заявление от журналист и 2 заявления от представител на неправителствена организация.

Две от заявленията са постъпили по електронната поща, а едно от тях е получено на хартия.

Две от заявленията са за предоставяне на служебна информация, едно е за предоставяне на официална информация.

На всички заявления е предоставен достъп до наличната информация.

Издадени са четири решения, за предоставяне на ДОИ, като едно от тях е по заявление,  подадено в края на 2017 г.

 

През 2019 г. в Регионално управление на образованието – Хасково са постъпили 3 заявления за ДОИ, от тях 1 заявление от ЮЛ, 1 заявление от представител на неправителствена организация и 1 заявление от журналист.
Заявленията са постъпили по електронната поща.
На две заявления е предоставен достъп до наличната информация.
Издадени са две решения, за предоставяне на ДОИ и едно решение за отказ за предоставяне на ДОИ.

 

През 2020 г. в Регионално управление на образованието – Хасково са постъпили 4 заявления за ДОИ, от тях 1 заявление от физическо лице, 1 заявления от юридическо лице и 2 заявления от представител на неправителствена организация.

Заявленията са постъпили по електронната поща и чрез платформата за достъп до обществена информация.

Издадени са три решения за предоставяне на обществена информация и едно решение за частичен достъп до информация.