Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
вторник 07, декември 2021г.
Раздел "Нормативни документи"
Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
08.04.2021г. Наредби Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование изтегли
01.06.2020г. Други Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността директор изтегли
25.02.2020г. Други Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година изтегли
25.02.2020г. Други СПИСЪК СЪС ЗАЩИТЕНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАЩИТЕНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА изтегли
23.10.2019г. Закони Закон за обществените поръчки, доп. ДВ бр. 34 от 3.05.2016 г. изтегли
23.10.2019г. Наредби Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала изтегли
23.10.2019г. Закони Закон за предучилищното и училищното образование изтегли
23.10.2019г. Наредби Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование изтегли
23.10.2019г. Закони Закон за туризма изтегли
16.05.2019г. Закони Закон за физическото възпитание и спорта, изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г. изтегли
16.05.2019г. Наредби Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания изтегли
16.05.2019г. Наредби Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г. изтегли
16.05.2019г. Наредби Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища изтегли
16.05.2019г. Закони Закон за професионалното образование и обучение, изм. и доп. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г. изтегли
16.05.2019г. Наредби Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. изтегли
16.05.2019г. Наредби Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език, Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г. изтегли
16.05.2019г. Наредби Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г. изтегли
16.05.2019г. Наредби Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение), обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г. изтегли
16.05.2019г. Инструкции ИНСТРУКЦИЯ № 1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА изтегли
16.05.2019г. Наредби Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави изтегли
16.05.2019г. Наредби НАРЕДБА №3 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ изтегли
16.05.2019г. Наредби Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план изтегли
16.05.2019г. Закони Закон за защита на личните данни, обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., последно изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г. изтегли
16.05.2019г. Наредби Наредба № 1 за учебно-изпитните програми за държавни зрелостни изпити, изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г. изтегли
16.05.2019г. Закони Закон за достъп до обществена информация, изм., бр. 13 от 16.02.2016 г. изтегли
16.05.2019г. Наредби Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, изм. и доп., бр. 24 от 21.03.2006 г. изтегли
15.05.2019г. Правилници ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО изтегли
04.12.2016г. Други Кодекс на труда, последно изм., ДВ бр. 8 от 29.01.2016 г изтегли